انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- کمیته گردهمایی های علمی
شرح وظایف و اعضاء کمیته

حذف تصاویر و رنگ‌ها

کمیته گردهمایی‌های علمی

 الف) شرح وظایف

۱ـ تدوین برنامه همایش دوسالانه و انجام هماهنگی های لازم با مؤسسه برگزار کننده.

۲ـ تعیین موضوعات همایش ها و سمینارها با هماهنگی کمیته تعاملات ملی و راهبردی.

۳ـ برنامه ریزی هماهنگی برای برگزاری سمینارهای ماهیانه در گروه های اقتصاد کشاورزی کشور.

۴ـ نیازسنجی و برنامه ریزی برای برگزاری کارگاه های آموزشی

۵ـ پیشنهاد موضوعات سخنرانی و سخنران برای سمینارهای ماهانه

۶ـ نیازسنجی برگزاری نشست های علمی مشترک حسب مورد با سازمان ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی

۷ـ برنامه ریزی برای نشست های علمی و هماهنگی برای برگزاری آن ها

۸ـ تدوین فرم های ارزیابی برای سمینار ها و همایش ها و تحلیل فرم های تکمیل شده برای هیأت مدیره انجمن

۹ـ مشخص نمودن حامیان همایش‌های انجمن و پیشنهاد آن به کمیته مالی و پشتیبانی برای عملیاتی نمودن دریافت حمایت ها

تبصره: کلیه برنامه ها می بایست بصورت سالیانه تدوین شود و برای یکبار به تأیید نهایی هیأت مدیره انجمن برسد.

ب) فهرست اعضا

مسئول و هماهنگ کننده کمیته: دکتر حامد قادر زاده و دکتر احمد فتاحی اردکانی

 نام اعضاء    محل کار اعضاء    شماره همراه    آدرس ایمیل  
 دکتر ناصر شاهنوشی    دانشگاه فردوسی مشهد    09155161396    naser.shahnoushi@gmail.com  
 دکتر حسین مهرابی    دانشگاه کرمان    09133977249    hmehrabi2000@gmail.com  
 دکتر علیرضا کرباسی    دانشگاه تربت حیدریه    09151424414    arkarbasi2002@yahoo.com  
 دکتر باب اله حیاتی    دانشگاه تبریز    09144068490    b-hayati@tabrizu.ac.ir  
 دکتر امیر حسین چیذری    دانشگاه تهران    09121032737    dr.chizari@gmail.com  
 دکتر فرشید اشراقی    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرکان    09112697365    eshraghi@gau.ac.ir  
 دکتر محمود دانشور کاخکی    دانشگاه فردوسی مشهد    09155013517    daneshvar@um.ac.ir  
 دکتر رسول محمد رضایی    دانشگاه تبریز    09141170869    rmrezaei@tabrizu.ac.ir  
 دکتر سید مجتبی مجاوریان    دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری    09113130050    mmojaverian@yahoo.com  
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.128.80.fa
برگشت به اصل مطلب