انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- صفحه اصلی
بازگشت عنوان " مهندسی " در دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/5/30 | 
با توجه به پیگیری‌های صورت گرفته در انجمن اقتصادکشاورزی و کمیته برنامهریزی درسی اقتصاد و ترویج کشاورزی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، در  دفترچه راهنمای انتخاب رشته آزمون سراسری ۱۴۰۰، با توجه به مصوبه شـماره ۱۵۳ کمیسـیون برنامه‌ریزی آموزشـی مبنی بر درج عنوان«مهندسی» برای همه برنامه‌های درسـی دوره کارشناسـی پیوسـته رشـته‌های کشاورزی و منابع طبیعی، عنوان مهندسی به عنوان رشته اقتصادکشاورزی بازگردانیده شد. 


تصویر نامه :
./files/site1/files/%D۸%B۹%D۹%۸۶%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۹%۸۶_%D۹%۸۵%D۹%۸۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۸%B۳%DB%۸C.pdf
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.121.222.fa
برگشت به اصل مطلب