انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- صفحه اصلی
نشست تخصصی بررسی برنامه‌های وزارت جهاد کشاورزی با عنوان

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/10/25 | 
براساس اهداف و مأموریت‌های انجمن اقتصاد کشاورزی ایران و به منظور مساعدت به توسعه بخش کشاورزی و تعامل سازنده با وزارت جهادکشاورزی به عنوان مهمترین نهاد سیاست‌گذار و تصمیم‌گیر در بخش، انجمن اقتصاد کشاورزی ایران در نظر دارد نشستی تخصصی در رابطه با برنامه‌های وزارت جهادکشاورزی با عنوان "بررسی چالش‌ها و راهبردهای مطرح در برنامه مدیریت بخش کشاورزی و ارائه راهکارهای پیشنهادی" در چهار میزگرد تخصصی "تولید"، " مدیریت و سیاست کشاورزی"، "بازار و بازاریابی" و " منابع طبیعی و محیط‌زیست" با حضور صاحب‌نظران، هیأت مدیره و اعضاء انجمن اقتصاد کشاورزی، اعضای هیأت علمی اقتصاد کشاورزی دانشگاه‌ها و موسسات پژوهشی و پژوهشگران بخش کشاورزی در روز شنبه مورخ ۲ بهمن‌ماه سال ۱۴۰۰ به صورت مجازی برگزار نماید. انجمن اقتصاد کشاورزی ایران کوشش می‌کند تا این نشست از طریق بررسی این‌ برنامه‌ها به ارائه توصیه‌های سیاستی برای کمک به حل مسئله‌های کشاورزی مبادرت ورزد. بدین‌وسیله، از کلیه اعضای محترم دعوت می‌شود، حضور بهم رسانند.  برنامه نشست:
 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.121.228.fa
برگشت به اصل مطلب