انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- کنفرانس دوازدهم
برنامه زمانبندی دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

بازیابی تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/3/10 | 
برنامه زمانبندی دوازدهمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی«تحول در سیاست ها و مدیریت کشاورزی ایران » که به میزبانی دانشگاه کردستان به عنوان میزبان و در دانشگاه های شیراز، فردوسی مشهد، علوم کشاورزی و منابع طبیعی ساری و خوزستان بر گزار می گردد، به شرح پیوست اعلام شد.

./files/site1/files/timetable.pdf
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.180.218.fa
برگشت به اصل مطلب