انجمن اقتصاد کشاورزی ایران- گزارش ها و مطالعات مرتبط
گزارش های علمی مرتبط با حوزه اقتصاد کشاورزی و سایر رشته های مرتبط

حذف تصاویر و رنگ‌ها  | تاریخ ارسال: 1400/4/6 | 
برای دریافت متن کامل مطالعات و گزارش های مرتبط با حوزه علم اقتصاد کشاورزی و سایر رشته های مرتبط آدرس (لینک) را انتخاب فرمایید. 

گزارش جامع منابع انسانی ۱۴۰۰ (انتظارات، ویژگی های شخصیتی و جمعیت شناختی )
./files/site1/files/%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴_%D۸%AC%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۸%B۹_%D۹%۸۵%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%B۹_%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C_۱۴۰۰.pdf

آمایش در بخش آموزش عالی
./files/site1/files/%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۴_%D۸%AF%D۸%B۱_%D۸%A۸%D۸%AE%D۸%B۴_%D۸%A۲%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%B۲%D۸%B۴_%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C.pdf

مقایسه نموداری کشورهای جهان
./files/site1/files/%D۹%۸۵%D۹%۸۲%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۳%D۹%۸۷_%D۹%۸۶%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C_%DA%A۹%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶.pdf


هندبوک شاخص‌های توسعه (معرفی شاخص‌های توسعه معروف جهان)- رصدخانه توسعه.
./files/site1/files/%D۹%۸۷%D۹%۸۶%D۸%AF%D۸%A۸%D۹%۸۸%DA%A۹_%D۸%B۴%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%B۵%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۸%B۹%D۹%۸۷_(%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%B۱%D۹%۸۱%DB%۸C_%D۸%B۴%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%B۵%E۲%۸۰%۸C%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۸%B۹%D۹%۸۷_%D۹%۸۵%D۸%B۹%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۹%۸۱_%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶).pdf

گزارش سرمایه جهانی ۲۰۲۱- مرکز خدمات سرمایه گذاری اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی 
./files/site1/files/%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴_%D۸%B۳%D۸%B۱%D۹%۸۵%D۸%A۷%DB%۸C%D۹%۸۷_%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C_۲۰۲۱.pdf

قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقا نظام مالی کشور در نظم نوین قانونی - موسسه عالی آموزش و پژوهش مدیریت و برنامه‌ ریزی. بهمن ۱۳۹۴
./files/site1/files/%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۸%D۹%۸۶_%D۸%B۱%D۹%۸۱%D۸%B۹_%D۹%۸۵%D۹%۸۸%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۸%B۹_%D۸%AA%D۹%۸۸%D۹%۸۴%DB%۸C%D۸%AF_%D۸%B۱%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA_%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱_%D۹%۸۸_%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%AA%D۹%۸۲%D۸%A۷_%D۹%۸۶%D۸%B۸%D۸%A۷%D۹%۸۵_%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C_%DA%A۹%D۸%B۴%D۹%۸۸%D۸%B۱_%D۸%AF%D۸%B۱_%D۹%۸۶%D۸%B۸%D۹%۸۵_%D۹%۸۶%D۹%۸۸%DB%۸C%D۹%۸۶_%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۹%۸۶%D۹%۸۸%D۹%۸۶%DB%۸C.pdf

پیش بینی اقتصاد ایران (۲۰۲۱- ۲۰۲۵) - مرکز پژوهش‌های اتاق ایران. خرداد ۱۴۰۰

./files/site1/files/%D۹%BE%DB%۸C%D۸%B۴_%D۸%A۸%DB%۸C%D۹%۸۶%DB%۸C_%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF_%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶_(۲۰۲۱-_۲۰۲۵).pdf

بر مدار تحلیل- هفتم تیر ۱۴۰۰
./files/site1/files/%D۸%A۸%D۸%B۱_%D۹%۸۵%D۸%AF%D۸%A۷%D۸%B۱_%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۴%DB%۸C%D۹%۸۴-_%D۹%۸۷%D۹%۸۱%D۸%AA%D۹%۸۵_%D۸%AA%DB%۸C%D۸%B۱_۱۴۰۰.pdf

برنامه ملی سازگاری با کم آبی

./files/site1/files/%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷_%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DB%۸C_%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%DA%AF%D۸%A۷%D۸%B۱%DB%۸C_%D۸%A۸%D۸%A۷_%DA%A۹%D۹%۸۵_%D۸%A۲%D۸%A۸%DB%۸C.pdf

تحولات رشد اقتصادی طی دهه ۹۹-۱۳۹۰

./files/site1/files/%D۸%AA%D۸%AD%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%A۷%D۸%AA_%D۸%B۱%D۸%B۴%D۸%AF_%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C_%D۸%B۷%DB%۸C_%D۸%AF%D۹%۸۷%D۹%۸۷_۱۳۹۰-۹۹.pdf

اقتصــاد در میدان عمــل دگرگونی اقتصادی و اصالح دولت در گرجســتان ۲۰۰۴ تا ۲۰۱۲
./files/site1/files/%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۹%۸۰%D۹%۸۰%D۸%A۷%D۸%AF_%D۸%AF%D۸%B۱_%D۹%۸۵%DB%۸C%D۸%AF%D۸%A۷%D۹%۸۶_%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۰%D۹%۸۰%D۹%۸۴_%D۸%AF%DA%AF%D۸%B۱%DA%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۶%DB%۸C_%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF%DB%۸C_%D۹%۸۸_%D۸%A۷%D۸%B۵%D۸%A۷%D۹%۸۴%D۸%AD_%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%AA_%D۸%AF%D۸%B۱_%DA%AF%D۸%B۱%D۸%AC%D۸%B۳%D۹%۸۰%D۹%۸۰%D۸%AA%D۸%A۷%D۹%۸۶_%DB%B۲%DB%B۰%DB%B۰%DB%B۴_%D۸%AA%D۸%A۷_%DB%B۲%DB%B۰۱۲.pdf

کتاب برنامه ریزی توسعه در ایران (سازمان برنامه-۱۴۰۰)
./files/site1/files/%DA%A۹%D۸%AA%D۸%A۷%D۸%A۸_%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷_%D۸%B۱%DB%۸C%D۸%B۲%DB%۸C_%D۸%AA%D۹%۸۸%D۸%B۳%D۸%B۹%D۹%۸۷_%D۸%AF%D۸%B۱_%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶_(%D۸%B۳%D۸%A۷%D۸%B۲%D۹%۸۵%D۸%A۷%D۹%۸۶_%D۸%A۸%D۸%B۱%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۷-۱۴۰۰).pdf

گزارش اقتصاد کشاورزی سال های ۱۳۹۵ الی ۱۳۹۷
./files/site1/files/%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴_%D۸%A۷%D۹%۸۲%D۸%AA%D۸%B۵%D۸%A۷%D۸%AF_%DA%A۹%D۸%B۴%D۸%A۷%D۹%۸۸%D۸%B۱%D۸%B۲%DB%۸C_%D۸%B۳%D۸%A۷%D۹%۸۴_%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_۱۳۹۵_%D۸%A۷%D۹%۸۴%DB%۸C_۱۳۹۷.pdf

گزارش شاخص های صمت ۱۳۹۹
./files/site1/files/%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴_%D۸%B۴%D۸%A۷%D۸%AE%D۸%B۵%D۹%۸۷%D۸%A۷%DB%۸C_%D۸%B۵%D۹%۸۵%D۸%AA_۱۳۹۹.pdf

عامل سقوط رتبه ایران در گزارش رقابت پذیری جهانی؛ تغییر روش شناسی یا عملکرد ضعیف دولت؟
./files/site1/files/%D۸%B۹%D۸%A۷%D۹%۸۵%D۹%۸۴_%D۸%B۳%D۹%۸۲%D۹%۸۸%D۸%B۷_%D۸%B۱%D۸%AA%D۸%A۸%D۹%۸۷_%D۸%A۷%DB%۸C%D۸%B۱%D۸%A۷%D۹%۸۶_%D۸%AF%D۸%B۱_%DA%AF%D۸%B۲%D۸%A۷%D۸%B۱%D۸%B۴_%D۸%B۱%D۹%۸۲%D۸%A۷%D۸%A۸%D۸%AA_%D۹%BE%D۸%B۰%DB%۸C%D۸%B۱%DB%۸C_%D۸%AC%D۹%۸۷%D۸%A۷%D۹%۸۶%DB%۸C%D۸%۹B_%D۸%AA%D۸%BA%DB%۸C%DB%۸C%D۸%B۱_%D۸%B۱%D۹%۸۸%D۸%B۴_%D۸%B۴%D۹%۸۶%D۸%A۷%D۸%B۳%DB%۸C_%DB%۸C%D۸%A۷_%D۸%B۹%D۹%۸۵%D۹%۸۴%DA%A۹%D۸%B۱%D۸%AF_%D۸%B۶%D۸%B۹%DB%۸C%D۹%۸۱_%D۸%AF%D۹%۸۸%D۹%۸۴%D۸%AA%D۸%۹F.pdf


 
نشانی مطلب در وبگاه انجمن اقتصاد کشاورزی ایران:
http://iranianaes.ir/find.php?item=1.182.220.fa
برگشت به اصل مطلب